គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ របស់ធនាគារ ANZ Royal ជាមធ្យោបាយដ៏ល្អប្រសើរ​មួយ​ក្នុងការទទួលបានការប្រាក់ ខ្ពស់ពីប្រាក់សន្សំរបស់លោកអ្នក។​​ ​យើងផ្តល់ជូនអត្រា​ការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់អាស្រ័យលើរយៈពេលកំណត់ដែល​លោកអ្នកដាក់ប្រាក់វិនិយោគ។

គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ ធនាគារ ANZ Royal ផ្តល់សុវត្ថិភាពរួមជាមួយនឹងអត្រា​ការប្រាក់ថេរទៅតាមកាលកំណត់ដែលលោកអ្នក បានជ្រើសរើស។​ប្រសិនបើលោកអ្នកមិន​ត្រូវការប្រាក់ជាចាំបាច់ ហើយមានបំណង ចង់បានអត្រាការប្រាក់ច្រើន  គណនីប្រាក់បញ្ញើ​មានកាលកំណត់ធនាគារ ANZ Royal គឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក។

លក្ខណៈពិសេស

ថ្លៃសេវាកម្មគណនីប្រចាំខែ ៖​ គ្មាន

ដើម្បីបើក គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវ៖

*សម្រាប់អតិថិជនបរទេសត្រូវមាន៖

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងបុគ្គលិក ធនាគារ ANZ Royal