គណនី Priority ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់អតិថិជនជាន់ខ្ពស់ ហើយលោកអ្នកអាចរីករាយ ជាមូយអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលផ្តល់ជូន ដែលមានដូចជា ការប្រើប្រាស់បន្ទប់រង់ចាំរបស់ Priority ព្រមទាំងការផ្តល់ជូនសេវាកម្មជាអាទិភាព និងមានភាពផ្ទាល់ខ្លួន។

លក្ខណៈពិសេស

ថ្លៃសេវាកម្មគណនីប្រចាំខែ ៖ គ្មាន
កំរៃសេវាកម្មក្រោមសមតុល្យអប្បបរមាសម្រាប់រក្សាគណនី ៖ 25ដុល្លារអាមេរិក (ប្រសិនបើសមតុល្យគណនីក្រោម 5,000ដុល្លារអាមេរិក)

កំរៃសេវាជាសមាជិកអតិថិជន Priority ៖ 40ដុល្លារអាមេរិក (ប្រសិនបើមធ្យមភាគទឹកប្រាក់សរុបក្រោម 25,000ដុល្លារអាមេរិក)

ដើម្បីបើកគណនី Priority លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវ៖

*សម្រាប់អតិថិជនបរទេសត្រូវមាន៖

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងបុគ្គលិកធនាគារ ANZ Royal