គណនី Priority

លោកអ្នករីករាយជាមួយការប្រើប្រាស់បន្ទប់រង់ចាំរបស់ Priority ព្រមទាំងការផ្តល់ជូនសេវាកម្មប្រឹក្សា ឧិកាសវិនិយោគក្រៅប្រទេសពីប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនង Priority ។

គណនីបង្កើនប្រាក់សន្សំ

គណនីបង្កើនប្រាក់សន្សំ

ផ្តល់ជូនអតិថិជននូវ
ការប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ
សម្រាប់គណនីសន្សំ។

ប្រាក់បញ្ញើមាន
កាលកំណត់

ប្រាក់បញ្ញើមាន
កាលកំណត់

មធ្យោបាយល្អប្រសើរ ក្នុងការទទួលបានការប្រា ក់អតិបរមាពីគណនីសន្សំ។

គណនីបង្កើន
ភាពងាយស្រួល

គណនីបង្កើន
ភាពងាយស្រួល

គណនីបង្កើនភាពងាយស្រួល
របស់ធនាគារ ANZ Royal ជាប្រភេទគណនីសម្រាប់ប្រើ
ប្រាស់ប្រចាំថ្លៃ

គណនីមូលប្បទានប័ត្រ
ផ្ទាល់ខ្លួន

គណនីមូលប្បទានប័ត្រ
ផ្ទាល់ខ្លួន

អាចបើកគណនីដាក់ឈ្មោះ តែម្នាក់ ឬច្រើននាក់។

គណនី Priority Plus

គណនី Priority Plus

គណនី Priority Plus ត្រូវបានរៀបចំឡើងសំរាប់ អតិថិជនជាន់ខ្ពស់។

គណនីមូលប្បទានប័ត្រជំនួញ

គណនីមូលប្បទានប័ត្រជំនួញ

ផ្តល់ជូននូវអត្ថប្រយោជន៍
ក្នុងការគ្រប់គ្រងសាច់
ប្រាក់របស់លោកអ្នក។

ធនាគារ ANZ Royal  ជួយលោកអ្នកឲ្យសម្រេចបានគោលដៅរបស់លោកអ្នក
និងធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកងាយស្រួល។ យើងខ្ញុំផ្តល់ជូនកន្លែងដ៏សុវត្ថិភាព
និងគួរឲ្យទុកចិត្តមួយដើម្បីថែរក្សាប្រាក់របស់លោកអ្នករួមជាមួយវិធីងាយស្រួល
ជាច្រើនដែលលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់របស់លោកអ្នកតាមតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃ។

ការផ្តល់ជូននេះ រួមទាំងបណ្ដាញម៉ាស៊ីន  ATM និងបណ្ដាញធនាគារ
អេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗទៀតដូចជាសេវាកម្មធនាគារអ៊ីនធឺណិត។

លើសពីនេះទៅទៀតយើងក៏ផ្តល់ជូនសេវាកម្មប្រាក់កម្ចីបុគ្គលជាច្រើនទៀតរួមមាន
ប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះ ប្រាក់កម្ចីមានផ្ទះជាទ្រព្យធានា ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់វិនិយោគ
លើការទិញផ្ទះ ប្រាក់កម្ចីសំរាប់ការប្រើប្រាស់ ផ្ទាល់ខ្លួន និងកាតឥណទាន។

បុគ្គលិកដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រកបដោយជំនាញ
វិជ្ជាជីវៈរបស់យើង ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីជួយប្រឹក្សាអំពីតម្រូវការនានារបស់លោកអ្នក
និងផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវដំណោះស្រាយងាយស្រួលបំផុតស្របតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។