កាតឥណទានផ្លាទីនៀម

*ល័ក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

 

លោកអ្នកត្រូវមានកម្មវិធី Adobe Reader ដើម្បីអាចមើលឯកសារប្រភេទ PDF ។ លោកអ្នកអាចទាញយកកម្មវិធី Adobe Reader មកប្រើដោយឥត គិតថ្លៃ។