ឥណទានពាណិជ្ជកម្ម

ត្រូវការដើមទុនសម្រាប់
សម្រេចគោលដៅឬទិញ
អចលនទ្រព្យមែនទេ?

ហិរញ្ញវត្ថុលើដើម ទុនបង្វិល

ផ្តល់ជូននូវហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលខ្លី

សម្រាប់ទូទាត់បំណុល។

ប្រតិបត្តិការធនាគារ

អាចប្រើប្រាក់ដើម្បីធ្វើ ការទូទាត់នានាប្រចាំថ្ងៃ។

ហិរញ្ញកិច្ច

ក្រុមការងារផ្នែកទីផ្សារ
យើងអាចជួយភ្ផាប់ទំនាក់ទំនង
របស់អ្នកជាមួយពិភពលោក។

ហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម

យើងនឹងធ្វើការដើម្បីកំណត់
នូវតម្រូវការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
របស់មុខជំនួញលោកអ្នក។

នៅធនាគារ ANZ Royal របស់យើងខ្ញុំ លោកអ្នកអាចស្វែងរកបាននូវ សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនប្រភេទទាំងសម្រាប់សាជីវកម្ម និងបុគ្គល។ គ្រប់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់បានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្តល់នូវដំណោះ ស្រាយជូនអតិថិជនភ្លាមៗ។ យើងខ្ញុំសម្រេចបានជោគជ័យនេះ ដោយសារយើងខ្ញុំ ជ្រើសរើសយកអ្នកជំនាញក្នុងស្រុកដ៏ត្រឹមត្រូវ ដែល យល់ដឹងពីមុខជំនួញនិងបំពេញទៅតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។ លើសពីនេះ អ្នកជំនាញ របស់យើងខ្ញុំ មានទេពកោសល្យដែលអាច និយាយបានច្រើនភាសា អាចបំពេញទៅតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក មិនថាលោកអ្នកជាជនជាតិបរទេស។ សរុបសេចក្តីមក យើងខ្ញុំធ្វើអ្វីៗ គ្រប់យ៉ាងដើម្បីផ្តល់នូវសេវាកម្មល្អឥតខ្ចោះទាំងផលិតផល ទាំងការ បម្រើសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំជូនអតិថិជន។

ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ អាចផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវដំណោះ ស្រាយត្រឹមត្រូវដើម្បីបំពេញតម្រូវការហិរញ្ញ វត្ថុក្នុងកិច្ចការវិនិយោគទុន អាជីវកម្ម។