សារជីវកម្មនិងស្ថាប័នធនាគារ

យើងផ្តល់ជូនអតិថិជន
របស់យើងនូវសេវាកម្ម
ធនាគារដែលមានទំ
នាក់ទំនងយូរអង្វែង។

អាជីវកម្មធនាគារ

នាយកផ្នែកទំនាក់ទំន ងរបស់យើងអាចផ្តល់ គំនិតយោបល់លើត ម្រូវការផ្នែកមុខជំនួញ

សូមជ្រើសរើសយកធនាគារ ANZ Royal ជាធនាគារដែលជឿជាក់លើសេវាកម្មតម្រូវចិត្តអតិថិជន និងជាដៃគូអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។ យើងរៀបចំឲ្យអតិថិជនម្នាក់ៗជួបជាមួយប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងដ៏ពូកែម្នាក់ ដែលចំណាយពេលស្វែងយល់អំពីអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក ហើយផ្តល់ដំណោះស្រាយបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង។ ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់លោកអ្នកក៏អាចជួយឲ្យលោកអ្នកទាក់ទងនឹងបណ្ដាញអ្នក-ជំនាញប្រចាំតំបន់របស់ធនាគារ ANZ ផងដែរ។