សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ត្រូវបានរៀបចំដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួល
ចំពោះតម្រូវការសេវាកម្មធនាគារផ្ទាល់ខ្លួន និងអាជីវកម្ម។
សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ គឺជាការផ្ទេរប្រាក់មួយដែលមានល្បឿនលឿនឆាប់រហ័ស
ទាំងរូបិយប័ណ្ណ ក្នុងស្រុក និងរូបិយប័ណ្ណបរទេស ដើម្បីទូទាត់ថ្លៃទំនិញ
ឬផ្តល់ឲ្យញាតិមិត្តិទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេសកម្ពុជា ឬក៏ដើម្បីទទួល
ប្រាក់ពីអតិថិជនដែលមិនមាន គណនីនៅធនាគារ
ANZ Royal ទាំងនៅក្នុង និងក្រៅប្រទេសកម្ពុជា។

លក្ខណៈពិសេស

វិធីដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មនេះ

កម្រៃ និងថ្លៃសេវាកម្ម

ការផ្ទេរប្រាក់ចេញ - ក្រៅប្រទេស

ការផ្ទេរប្រាក់ចេញទៅធនាគារដទៃ - ក្នុងប្រទេសស

ផ្ទេប្រាក់ចូល - ក្រៅប្រទេស

ផ្ទេរប្រាក់ចូល - ក្នុងស្រុក ៖ ឥតគិតថ្លៃ

លក្ខណៈពិសេសនៃការផ្ទេរប្រាក់

ទាញយក
ខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មានអំពីសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ក្នុង និងក្រៅប្រទេស (PDF 2.93MB) 
ធនាគារ ANZ Royal  

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមសាកសួរបុគ្គលិក ធនាគារ ANZ Royal

លោកអ្នកត្រូវមានកម្មវិធី Adobe Reader ដើម្បីអាចមើលឯកសារប្រភេទ PDF ។ លោកអ្នកអាចទាញយកកម្មវិធី Adobe Reader មកប្រើដោយឥត គិតថ្លៃ។