មូលប្បទានប័ត្រធនាគារប្រើសម្រាប់ទូទាត់ប្រា ក់ដល់អ្នកណាម្នាក់
ន ៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជៀសវាងក្នុងការ យកប្រាក់ច្រើនតាមខ្លួន។

លក្ខណៈពិសេស

វិធីដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មនេះ

កម្រៃ និងថ្លៃសេវាកម្ម

លក្ខណៈវិនិច័្ឆយនៃមូលប្បទានប្រ័ត ធនាគារ

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងបុគ្គលិកធនាគារ ANZ Royal