ការផ្ទេរប្រាក់

ផ្តល់ជូនសេវាកម្ម
ផ្ទេរប្រាក់ជារូបិយ
ប័ណ្ណបរទេសឬ
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុក។

មូលប្បទានប័ត្រធនាគារ

ជៀសវាងការយក
សាច់ប្រាក់ច្រើន
តាមខ្លួនក្នុងការ
ទិញទំនិញ។

ប័ណ្ណទូទាត់ធនាគារ

អាចទូទាត់
ឬទទួលប្រាក់ពី
អ្នកនៅក្រៅប្រទេស
កម្ពុជា។

សេវាកម្មប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស

ផ្តល់ជូនសេវាកម្ម
ជាច្រើនដែលអាច
ឲ្យលោកអ្នកទិញ
លក់ជារូបិយប
័ណ្ណបរទេស។