មុខតំណែងទំនេរ

មុខតំណែងទំនេរ

ឱកាសសម្រាប់អ្នកដើម្បីក្លាយជាផ្នែកមួយនៃធនាគា ANZ Royal នឹង ធនាគា ANZ ពិភពលោក។

ដំណើរការដាក់ពាក្យ

ដំណើរការដាក់ពាក្យ

ត្រៀមខ្លួននឹងផ្តល់ឱកាសអោយខ្លួនឯងដើម្បីក្លាយជាបេក្ខជនជោគជ័យ។

 

មធ្យោបាយងាយស្រួលបំផុតដើម្បីស្វែងយល់អំពីធនាគារ ANZ ព្រមទាំងឱកាសផ្សេងៗនៅ ក្នុងតំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមរយៈគេហទំព័រការងារអាជីព ANZ ហើយ យើងក៏បានជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់បេក្ខជនទាំងអស់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំបម្រើការងារតាម អ៊ីនធឺណិត។

លោកអ្នកត្រូវមានកម្មវិធី Adobe Reader ដើម្បីអាចមើលឯកសារប្រភេទ PDF ។ លោកអ្នកអាចទាញយកកម្មវិធី Adobe Reader មកប្រើដោយឥត គិតថ្លៃ។