តម្លៃតបស្នងនិងអត្ថប្រយោជន៍ដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង

តម្លៃតបស្នងនិងអត្ថប្រយោជន៍ដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង
ធនាគារ ANZ មានគោលបំណងផ្តល់ជូននូវ​ ប្រាក់បៀវត្សន៏និងរង្វាន់ដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារ ដើម្បីទាក់ទាញ លើកទឹកចិត្តនិងថែរក្សា​ បុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ឱ្យក្លាយជាផ្នែកមួយនៃ​ក្រុមការងារនិងស្ថាប័នរបស់យើងដែលមាន បុគ្គលិកជំនាញចម្រុះនិងល្អបំផុត។​ តម្លៃតបស្នងនិងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមរបស់យើង ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត

បុគ្គលិកដែលបានបង្ហាញពីគុណតំលៃរបស់ស្ថាប័នតាមរយះសកម្មភាពការងារនានានិងក្នុងការសម្រេចចិត្ត ការចូលរួមចំណែកផ្ទាល់ខ្លួននិងរួមគ្នាដើម្បីជោគជ័យរបស់ស្ថាប័ន​ និងការលើកកំពស់គុណតំលៃរបស់​ស្ថាប័នទៅគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់របស់ ANZ។

ក្រៅពីអត្ថប្រយោជន៍គោល ដែលត្រូវបានធានាដោយច្បាប់ការងារ ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពនានានិង គ្រោះថ្នាក់ផ្ទាល់ខ្លួន២៤ម៉ោង ឯកសណ្ឋាន និងគណនីសន្សំរបស់ បុគ្គលិកដែលមិនគិតកម្រៃសេវា បុគ្គលិករបស់យើងថែមទាំងទទួលបាននូវអត្ថ ប្រយោជន៍ជាច្រើនបន្ថែមទៀតដូចជា៖

អត្ថប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុ

អត្ថប្រយោជន៍មិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ