សារពី នាយកប្រតិបត្តិ


ធនាគារ ANZ Royal គឺជាធនាគារអន្តរ ជាតិឈានមុខគេនៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា ហើយនៅ តែជាប់ឈ្មោះជានិយោជកល្អ បំផុត តាមរយៈ ការអភិវឌ្ឍន៏បុគ្គលិករបស់ ខ្លួន។ យើងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំទៅលើគំរូ ពាណិជ្ជកម្ម ដែលអភិវឌ្ឍន៏ទេព្យកោសល្យ របស់ខ្លួនដោយចាប់ផ្តើមដំបូង ពីផ្នែកខាង ក្នុង នឹងផ្តល់ឱកាសអោយបុគ្គលិកក្នុងការ បញ្ចេញ ទេពកោសល្យ។ បន្ថែមពីលើនេះ អត្ថប្រយោជន៏ដែលអ្នកទទួលបាន ពីការធ្វើការនៅធនាគាររបស់យើងដែលមានបណ្តាញ ដ៏ខ្លាំងក្លាជាអន្តរជាតិ អាចបង្កើតនូវ ឱកាសការងារក្នុងតំបន់ជាច្រើនដែលមិនគួរឲ្យជឿ ដែលទាំងនេះហើយជារូបមន្ត សម្រាប់ ភាពជោគជ័យ ការងារសម្រាប់អ្នក។.

ឱកាសការងារយូរអង្វែងនិងជា លក្ខណៈអន្តរជាតិ

យោងតាមការរីកចម្រើន
គួរឲ្យកត់សម្គាល់ របស់
ធនាគារ ANZ Royal

តម្លៃតបស្នងនិងអត្ថប្រយោជន៍ ដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង

ជាប្រចាំឆ្នាំ យើងបាន
តួចផ្តើមនិងចូលរួម
ក្នុងការស្ទង់មតិលើ
ប្រាក់បៀវត្សន៏

វប្បធម៌ផ្អែកលើការ បំពេញការងារជាក់ស្តែង

កម្មវិធីលើកទឹកចិត្តរបស់
យើងត្រូវបានរៀប ចំឡើង
ដើម្បីផ្សាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង
យ៉ាងរឹងមាំ

ការវិនិយោគទៅលើការអភិវឌ្ឍ សមត្ថភាពបុគ្គលិក

ធនាគារ ANZ Royal
មានឆន្ទៈមុតមាំក្នុង
ការផ្តល់ការគាំទ្រ
ល្អបំផុត ដល់បុគ្គលិក
ទាំងឡាយ

 

 

លោកអ្នកត្រូវមានកម្មវិធី Adobe Reader ដើម្បីអាចមើលឯកសារប្រភេទ PDF ។ លោកអ្នកអាចទាញយកកម្មវិធី Adobe Reader មកប្រើដោយឥត គិតថ្លៃ។