អំពីយើងខ្ញុំ
 

អំពីយើងខ្ញុំ
 

ធនាគារអន្តរជាតិឈាន មុខគេនៅ កម្ពុជា។

ហេតុអ្វីត្រូវធ្វើការជា មួយយើង?

ហេតុអ្វីត្រូវធ្វើការជា មួយយើង?

មានភាពទាក់ទាញនិងរក្សា
ទុកនូវបុគ្គលិកដែលមាន
សមត្ថភាពខ្ពស់។

ឱកាសការងារនៅ
ធនាគារ ANZ

ឱកាសការងារនៅ
ធនាគារ ANZ

ស្វែងរកឱកាសនានា នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក។

យោងតាមការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់ ធនាគារ ANZ Royal និងក៏ដូចជាទំនាក់ ទំនងរបស់ធនាគារនេះ ជាមួយ ANZ Group បុគ្គលិករបស់យើងអាចទទួលបាន ឱកាសយ៉ាងច្រើន ទាំងក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុក ដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួន។

ដើម្បីបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់យើងក្នុងការផ្តល់នូវឱកាសការងារជាច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ យើងបានរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍និងបន្តវេនយ៉ាងម៉ត់ចត់ ដើម្បីបង្កើន សមត្ថភាពបុគ្គលិកក្នុងស្រុក។
ផែនការនេះកំពុងបន្តឈានទៅមុខតាមរយៈការបញ្ជូនបុគ្គលិកក្នុងស្រុករបស់យើងទៅធ្វើការ នៅក្រៅប្រទេសដើម្បីទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ និងការយល់ដឹងអំពីបទដ្ឋានការងារ អន្តរជាតិ និងឱកាសពង្រីកបណ្ដាញការងារ។

លោកអ្នកត្រូវមានកម្មវិធី Adobe Reader ដើម្បីអាចមើលឯកសារប្រភេទ PDF ។ លោកអ្នកអាចទាញយកកម្មវិធី Adobe Reader មកប្រើដោយឥត គិតថ្លៃ។