គណនីរូបិយប័ណ្ណបរទេស តំណាងឲ្យទម្រង់មួយទៀតនៃគណនីវិនិយោគ ដែលផ្តល់ឲ្យដើម្បីជួយទ្រទ្រង់សមតុល្យសាច់ប្រាក់ក្នុងរូបិយវត្ថុផ្សេងៗទៀត ក្រៅអំពីប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងប្រាក់រៀលខ្មែរ។ ដូចជាគណនីគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ដែរ គណនីនេះងាយស្រួលធ្វើ ប្រតិបត្តិការលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត eBiz ហើយបង់ចំណាយអត្រាការប្រាក់ដែលមាន លក្ខណៈប្រកួតប្រជែងនឹងធនាគារដទៃ នៅលើសមតុល្យនៃគណនី។

រូបិយប័ណ្ណដែលប្រើមាន ដុល្លារអូស្ត្រាលី ផោនអង់គ្លេស ប្រាក់អឺរ៉ូ និងប្រាក់បាតថៃ។ រូបិយប័ណ្ណដទៃទៀត ក៏អាចត្រូវបានប្រើដែរ បើមានតម្រូវការ។