សេវាកម្មធនាគារអេទ្បិចត្រូនិក និងធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិត eBiz

ឥឡូវនេះ លោកអ្នកអាចរៀបចំចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុ
សំរាប់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកនៅលើតុលោកអ្នកផ្ទាល់ ធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិត eBiz របស់ធនាគារ ANZ Royal គឺជាដំណោះស្រាយផ្នែកអ៊ិនធើណិតឈានមុខគេដែលផ្តល់ជូនផ្តាច់មុខដោយ ធនាគារ ANZ Royal ដែលភ្ជាប់ប្រតិបត្តិការធនាគារមកកុំព្យូទ័រ របស់លោកអ្នក។ លោកអ្នកអាចធ្វើប្រតិបត្តិ ការធនាគារបានគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង ទូទាំងពិភពលោកតាមរយៈបណ្ដាញអ៊ិនធើណិត ។

អត្ថប្រយោជន៍

លក្ខណៈពិសេស

 

សេវាកម្មបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍

តើលោកអ្នកមានចំណាយប្រាក់ចំនួនច្រើន ទៅកាន់ម្ចាស់បំណុល និងបុគ្គលិកជាប្រចាំដែរឬទេ? Diskpay គឺជាកម្មវិធីកុំព្យូទ័រមួយដែលជួយ លោកអ្នកក្នុងការទូទាត់ប្រាក់ដែលមានចំនួនច្រើនទៅកាន់និយោជិក ម្ចាស់ឥណទាន ឬភាគីជាច្រើនទៀតជាមួយគណនីធនាគាររបស់អ្នក ដោយបញ្ចូលទឹកប្រាក់ទៅកាន់ពួកគេដោយប្រព័ន្ឋអេឡិចត្រូនិច ។ ធនាគារ ANZ Royal ធានាថារាល់ការទូទាត់របស់លោកអ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនត្រឹមត្រូវ ទោះបីត្រូវទូទាត់ទៅធនាគារណាមួយក៏ដោយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។

អត្ថប្រយោជន៍

លក្ខណៈពិសេស