ធនាគារ ANZ Banking Group បានធ្វើការបម្រើអតិថិជនដែលមានតម្រូវការស្មុគ្រស្មាញទូទាំងពិភពលោកតាំងពីឆ្នាំ ១៨៨៦ មក។ យើងមានបុគ្គលិក អាជីពតាមបណ្ដាវិស័យអាជីវកម្មផ្សេងៗ ដែលយល់ដឹងអំពីមុខទំនិញនានាក្នុងពិភពលោកនិងអំពីទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ។

ធនាគារ ANZ ចូលរួមក្នុងអាជីវកម្មរ៉ែ និងថាមពលទាំងអស់រាប់ចាប់ពីប្លាទីនរហូតដល់ធ្យូងថ្ម ប្រេងឥន្ឋនៈ និងឧស្ម័នធម្មជាតិ ហើយយើងខ្ញុំមានអ្នកតំណាងពូកែៗក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី ទីក្រុងហុងកុង ឥណ្ឌូណេស៊ី ទីក្រុងមែលប៊ន ស៊ីដនី ប្រ៊ីសបេន ភើតស៍ អូកទ្បិន ទីក្រុងទ្បុងដ៍ និងញូវយ៉ក។

បទពិសោធន៍របស់យើងខ្ញុំ ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អាជីវកម្មលោកអ្នក ៖

ព័ត៌មានពិស្តារអំពីប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មក្នុងស្រុកខ្នាតធំរបស់ធនាគារ ANZ