ធនាគារ ANZ Banking Group បានជួយគាំទ្រអាជីវកម្មនានាក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ និងអាជីវកម្មអាស៊ីតាំងពីទសវត្សឆ្នាំ៧០ មកម៉េ្លះ។ យើងខ្ញុំផ្តល់ជូន អតិថិជននូវសេវាកម្មធនាគារតាមទំនាក់ទំនងជាប្រពៃណី និងដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។ យើងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ ដែលអាចជួយលោកអ្នកចំពោះបញ្ហាស្វែងរក ហិរញ្ញវត្ថុធ្វើពាណិជ្ជកម្មជំរុញឲ្យមានកំណើន ការទិញយកអាជីវកម្មមួយ និងកម្មវិធីរកអ្នកបន្តវេន ឬស្នងមរតក។ ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងដ៏មានបទពិសោធន៍របស់ យើងខ្ញុំយល់ដឹងច្បាស់អំពីបញ្ហាដោយទ្បែកៗ ដែលកើតមានចំពោះអាជីវកម្មឯកជន។

ជំនាញក្នុងវិស័យផ្សេងៗ នៃពាណិជ្ជកម្ម រួមមានៈ

ព័ត៌មានពិស្តារអំពីសារជីវកម្ម និងស្ថាប័នធនាគារ ANZ