យើងខ្ញុំមានក្រុមការងារពិសេសដើម្បីជួយសម្រួលដល
សេចក្តីត្រូវការក្នុងអាជីវកម្មនាំចេញនាំចូលរបស់លោកអ្នក។
យើងខ្ញុំផ្តល់ជូនផលិតផល និងសេវាកម្មក្នុងលំដាប់ស្តង់ដារធនាគារ
ពិភពលោកដោយធានាសុវត្ថិភាព និងទំនុកចិត្តក្នុងការទូទាត់ចំណាយ
និងការធ្វើឯកសារវិក្កយបត្រសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។

ព័ត៌មានពិស្តារអំពីជំនួញនាំចេញ-នាំចូលរបស់ធនាគារ ANZ