ក្រុមការងារផ្នែកហិរញ្ញកិច្ចនៃធនាគារ ANZ Royal អាចភ្ជាប់លោកអ្នកទៅនឹងទំនាក់ទំនងពិភពលោកខាងក្រៅ។ ដោយផ្តល់ដំណោះស្រាយក្នុងការប្តូរ រូបិយប័ណ្ណបរទេស ការផ្ទេរប្រាក់ជំនួញវត្ថុធាតុដើម ក្រុមការងារហិរញ្ញកិច្ចយើងខ្ញុំ អាចជម្រាបជូនលោកអ្នកអំពីយុទ្ឋសាស្ត្រទប់ទល់ការបាត់ប្រាក់ ដើម្បីសន្សំ និងរកប្រាក់នៅពេលដែលធ្វើជំនួញលើពិភពលោក។