តើលោកអ្នកលក់ផលិតផលរបស់លោកអ្នកចេញទៅក្រៅប្រទេស ហើយរង់ចាំការបង់ប្រាក់ពីអតិថិជនរបស់លោកអ្នកដែរឬទេ? តើលោកអ្នកធ្លាប់កប់ដើមទុនបង្វិលដែរឬទេ?

ធនាគារ ANZ Royal អាចជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះបាន ដោយផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ជូនលោកអ្នកចំពោះឯកសារនាំចេញ ដែលពាក់ព័ន្ឋនឹងកិច្ចការមុខជំនួញរបស់លោកអ្នក។ ផលិតផលឥណទានហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះត្រូវបានរៀបចំដើម្បីបំពេញតម្រូវការជាក់ស្តែងរបស
់លោកអ្នក ក្នុងការធ្វើឲ្យចលនាសាច់ប្រាក់នៃអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកើនឡើងជាអតិបរិមា ដូច្ចេះលោកអ្នកគ្មានការបារម្ភដោយហេតុតែ លោកអ្នកដឹងថា នឹងមិនមានកង្វះខាតសាច់ប្រាក់ទៀតទេ ។