នៅធនាគារ ANZ Royal ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់យើងខ្ញុំ មានតួនាទីផ្តល់ជូននូវវិធីសាស្ត្រជំរុញឲ្យមានដ ំណោះស្រាយមួយចំពោះបញ្ហាស្វែងរក ហិរញ្ញវត្ថុលើទុនបង្វិល ការដាក់ប្រាក់បញ្ញើ រកប្រាក់កម្ចី តម្រូវការប្រតិបត្តិការធនាគារនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុអាជីវកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ព័ត៌មានពិស្តារអំពអាជីវកម្មធនាគាររបស់ធនាគារ ANZ

លោកអ្នកត្រូវមានកម្មវិធី Adobe Reader ដើម្បីអាចមើលឯកសារប្រភេទ PDF ។ លោកអ្នកអាចទាញយកកម្មវិធី Adobe Reader មកប្រើដោយឥត គិតថ្លៃ។