ធនាគារ ANZ សូមណែនាំឱ្យលោកអ្នកបញ្ចូល និងរក្សាទុកកម្មវិធីសុវត្ថិភាព ដែលរួមមានទាំង Firewall កម្រិតទាប កម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគ និងកម្មវិធីកម្ចាត់ Spam ហើយត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

មានអ្នកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីសុវត្ថិភាពអ៊ីនធើណែតជាច្រើនដូចជា ៖

សម្គាល់ ៖ មិនមានកម្មវិធីសុវត្ថិភាពណាមួយដែលអាចធានាការពារពីការ រំខាន និងការចម្លងមេរោគបានទាំងស្រុងនោះទេ ប៉ុនែ្តអាចជួយបង្កើន សុវត្ថិភាពដំណើរការកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នក។ ធនាគារ ANZ Royal មិនទទួលបាន កម្រៃជើងសារណាមួយពីការលក់កម្មវិធីសុវត្ថិភាពទាំងនេះឡើយ។