ប័ណ្ណទូទាត់ធនាគារគឺជាលិខិតដែលប្រើដើម្បីទូទាត់ ឬទទួលប្រាក់ជារូបិយប័ណ្ណបរទេសពីអ្នកណាម្នាក់នៅក្រៅ ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងដើម្បីជៀសវាងការយកប្រាក់ច្រើនតាមខ្លួន។

លក្ខណៈពិសេស

វិធីដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មនេះ

កម្រៃ និងថ្លៃសេវាកម្ម

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃប័ណ្ណទូទាត់ធនាគារ

ទាញយក
ខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មានអំពីសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ក្នុង និងក្រៅប្រទេស (PDF 2.93MB) ធនាគារ ANZ Royal  

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងបុគ្គលិកធនាគារ ANZ Royal

លោកអ្នកត្រូវមានកម្មវិធី Adobe Reader ដើម្បីអាចមើលឯកសារប្រភេទ PDF ។ លោកអ្នកអាចទាញយកកម្មវិធី Adobe Reader មកប្រើដោយឥត គិតថ្លៃ។