ប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះដំបូង

ជាការងាយស្រួលណាស់ដើម្បី
អោយលោកអ្នកក្លាយ
ម្ចាស់ផ្ទះជាលើកដំបូង

ប្រាក់កម្ចីមានផ្ទះ ជាទ្រព្យធានា

ជួយឲ្យលោកអ្នក
បង្វែរអចលនទ្រព
យកទៅជាដើមទុន។

ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់វិនិយោគលើការទិញផ្ទះ

លោកអ្នកអាចវិនិយោគលើ
ការទិញផ្ទះពីរបន្ថែមពី
ធនាគារ ANZ Royal​ តាមរយះ
កម្ចីប្រភេទនេះ។

ទាក់ទងយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ

ស្នើសុំប្រាក់កម្ចីទិញ
ផ្ទះយ៉ាងងាយស្រួល

កម្មវិធីគណនាកម្ចីទិញផ្ទះ

នៅធនាគារ ANZRoyal  យើងយល់ថាប្រាក់សន្សំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកមិនអាចបំពេញតម្រូវការរបស់ លោកអ្នកបានរហ័សទាន់ចិត្តឡើយ ដូច្នេះហើយទើបយើងខ្ញុំបានរៀបចំសេវាកម្ម និងប្រាក់កម្ចីច្រើន បែបយ៉ាង ដើម្បីជួយឲ្យក្តីសុបិនលោកអ្នកក្លាយជាការពិត បានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ មិនថាលោកអ្នកត្រូវការគេហដ្ឋានថ្មី  ទិញរថយន្ត បន្តការសិក្សា ឬក៏ចង់បំពេញតម្រូវការ ផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយ សូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ!