លក្ខន្តិកះគណនីប្រតិបត្តិការនិងគណនីប្រាក់បញ្ញើ, ថ្លៃសេវាកម្ម និងកម្រៃផ្សេងៗ, និងពាក្យស្នើសុំ
Forms Name Collateral Name (Khmer)
ពាក្យស្នើសុំបើកគណនីបុគ្គល
ពាក្យស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់
ពាក្យស្នើសុំរូបិយាណត្តិធនាគារ
ពាក្យស្នើសុំបញ្ឈប់រូបិយាណត្តិធនាគារ
ពាក្យស្នើសុំដាក់មូលប្បទានបត្រធនាគារបរទេស
ពាក្យស្នើសុំលិខិតបង្គាប់ការអចិន្រ្តៃយ៍
ពាក្យស្នើសុំការបញ្ជារបស់អតិថិជន
ពាក្យស្នើសុំកាតថ្មី
ពាក្យស្នើសុំបញ្ឈប់ការទូទាត់
លក្ខន្តិកះគណនីប្រតិបត្តិការនិងគណនីប្រាក់បញ្ញើ
ថ្លៃសេវាកម្ម និងកម្រៃផ្សេងៗ
ការផ្ទេរប្រាក់ និងកម្រៃផ្សេងៗ
អត្ថប្រយោជន៍របស់កាតឥណពន្ធវីសា
ការណែនាំអំពីកាតឥណពន្ធវីសា

 

លោកអ្នកត្រូវមានកម្មវិធី Adobe Reader ដើម្បីអាចមើលឯកសារប្រភេទ PDF ។ លោកអ្នកអាចទាញយកកម្មវិធី Adobe Reader មកប្រើដោយឥត គិតថ្លៃ។