គណនី​ Priority Plus​ ធនាគារ ANZ Royal​ ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់អតិថិជនជាន់ខ្ពស់ ដែលមានផ្តល់ជូននូវសៀវភៅគណនី ជាមួយអត្រាការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់សំរាប់លោកអ្នក ដែលចង់សន្សំ។​ហើយលោកអ្នកអាចរីករាយ ជាមូយអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលផ្តល់ជូន ដូចជា ការប្រើប្រាស់បន្ទប់រង់ចាំរបស់Priority ព្រមទាំងការផ្តល់ជូនសេវាកម្មជាអាទិភាព​​ និង​មានភាពផ្ទាល់ខ្លួន

លក្ខណៈពិសេស

ថ្លៃសេវាកម្មគណនីប្រចាំខែ ៖ គ្មាន

កំរៃសេវាកម្មក្រោមសមតុល្យអប្បបរមាសម្រាប់រក្សាគណនី ​​​​​​​​​​​​​ គ្មាន

កំរៃសេវាជាសមាជិក​អតិថិជន Priority40ដុល្លារអាមេរិក​​ (ប្រសិនបើមធ្យមភាគទឹកប្រាក់សរុប​ក្រោម 25,000ដុល្លារអាមេរិក)

ដើម្បីបើកគណនី Priority Plus លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវ៖

*សម្រាប់អតិថិជនបរទេសត្រូវមាន៖

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងបុគ្គលិក ធនាគារ ANZ Royal