គណនីបង្កើនភាពងាយស្រួលរបស់ធនាគារ ANZ Royal ជាប្រភេទគណនីសម្រាប់ប្រើប្រាស់
ប្រចាំថ្ងៃដ៏ល្អឥតខ្ចោះដោយផ្តល់ជូននូវ
អត្ថប្រយោជន៏ជាច្រើនក្នុងចំណោមគណនីបុគ្គលផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

លក្ខណៈពិសេស

កម្រៃសេវាប្រចាំខែ

ដើម្បីបើកគណនីបង្កើនភាពងាយស្រួល 

*សម្រាប់អតិថិជនបរទេសត្រូវមាន៖

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងបុគ្គលិក ធនាគារ ANZ Royal