គណនីមូលប្បទានប័ត្រជំនួញធនាគារ ANZ Royal  ជាប្រភេទ​គណនី​សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​​ប្រចាំថ្ងៃ​ 
ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់អតិថិជនជំនួញដែលចង់ ទូទាត់ប្រាក់ដែលមានចំនួនច្រើន ជាមួយអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

លក្ខណៈពិសេស

កម្រៃសេវាប្រចាំខែ

ដើម្បីបើក គណនីមូលប្បទានប័ត្រជំនួញ លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវ៖

* ឯកសារត្រូវមាន៖

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងបុគ្គលិក ធនាគារ ANZ Royal