មានគម្រោងចង់ធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅបរទេសមែនទេ?
ចង់សន្សំប្រាក់ទិញម៉ូតូថ្មីមែនទេ?
ឬក៏ចង់សន្សំសម្រាប់អនាគតកូនៗរបស់លោកអ្នកមែនទេ?ទោះជា
លោកអ្នកចង់សន្សំប្រាក់ដើម្បីអ្វីក៏ដោយលោកអ្នកអាចសម្រេចគោលបំណងនោះបាន យ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយ

គណនីបង្កើនប្រាក់សន្សំរបស់ធនាគារ ANZ Royal

គឺជាប្រភេទគណនី ជួយឱ្យ​លោកអ្នកអាចសន្សំប្រាក់ ដើម្បីបំពេញវត្ថុបំណង​របស់លោកអ្នកបាន​កាន់តែឆាប់រហ័ស។ ក្រៅពីជួយការពារសុវត្ថិភាពសាច់ប្រាក់របស់លោកអ្នក គណនីបង្កើនប្រាក់សន្សំ​ថែមទាំង ជួយសន្សំប្រាក់របស់លោកអ្នករៀងរាល់ថ្ងៃទៀត។ គណនីបង្កើនប្រាក់សន្សំផ្តល់នូវអត្រាការប្រាក់ មូលដ្ឋាន ហើយប្រសិនបើលោកអ្នកសន្សំ​ត្រឹមត្រូវល្អ គណនីបង្កើនប្រាក់សន្សំក៏ផ្តល់ជូនអត្រាការប្រាក់បន្ថែមលើ​ប្រាក់សន្សំ​របស់លោកអ្នកថែមទៀត។

លោកអ្នកអាចទទួលបានការប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃលើប្រាក់សន្សំរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងគណនីនេះ

(ការប្រាក់ទូទាត់ជូនរៀងរាល់ខែ)។

លោកអ្នកមិនចាំបាច់ទុកប្រាក់នៅផ្ទះឡើយ ព្រោះវាងាយប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ ឬក៏ការចាយវាយដោយគ្មានប្រយោជន៍។

លក្ខណៈពិសេស

សៀវភៅគណនី​៖

កត់ត្រាប្រតិបត្តិការទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងគណនី

អត្រាការប្រាក់៖ អត្រាការប្រាក់មូលដ្ឋាន ទូទាត់ជូនជារៀងរាល់ខែ​​ និង អត្រាការប្រាក់​បន្ថែម​លើ​ប្រាក់សន្សំ​ប្រសិនបើលោកអ្នកសន្សំ​ត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខ័ណ​

ការដកប្រាក់៖

ថ្លៃសេវាកម្មគណនីប្រចាំខែ ៖​ គ្មាន

កំរៃសេវាក្រោមសមតុល្យអប្បបរមាសម្រាប់ រក្សាគណនី ៖​​​​​​​​​​​​​ 3 ដុល្លារអាមេរិក
ដើម្បីបើកគណនីបង្កើនប្រាក់សន្សំលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវ៖

*សម្រាប់អតិថិជនបរទេសត្រូវមាន៖

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងបុគ្គលិក ធនាគារ ANZ Royal