ប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការញឹកញាប់
ហើយមានបំណងចង់បានសៀវភៅមូលប្បទានប័ត្រ

នោះគណនីមូលប្បទានប័ត្រផ្ទាល់ខ្លួន ធនាគារ ANZ Royal គឺស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក។

គណនីមូលប្បទានប័ត្រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ធនាគារ ANZ Royal អាចឲ្យលោកអ្នកបើកគណនី ដោយដាក់ឈ្មោះតែម្នាក់ ឬច្រើននាក់។

គណនីនេះក៏នឹងផ្តល់ជូនកាតវីសាឥណពន្ធផងដែរ។

លក្ខណៈពិសេស

កម្រៃសេវាប្រចាំខែ

ដើម្បីបើកគណនីមូលប្បទានប័ត្រផ្ទាល់ខ្លួន
លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវ៖

*សម្រាប់អតិថិជនបរទេសត្រូវមាន៖

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងបុគ្គលិកធនាគារ ANZ Royal