គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ របស់ធនាគារ ANZ Royal ជាមធ្យោបាយដ៏ល្អប្រសើរមួយក្នុងការទទួលបានការប្រាក់អតិបរមាពីប្រាក់សន្សំរបស់លោកអ្នក។ យើងផ្តល់ជូនអត្រាការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់អាស្រ័យលើរយៈពេលកំណត់ដែលលោកអ្នកដាក់ប្រាក់វិនិយោគ។
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ ធនាគារ ANZ Royal ផ្តល់សុវត្ថិភាពរួមជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ថេរទៅតាមកាលកំណត់ដែលលោកអ្នក បានជ្រើសរើស។ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនត្រូវការប្រាក់ជាចាំបាច់ ហើយមានបំណង ចង់បានអត្រាការប្រាក់ច្រើន គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ ធនាគារ ANZ Royal គឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក។
រូបិយប័ណ្ណដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនរួមមាន ប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រាក់ដុល្លារអូស្រ្តាលី និង ប្រាក់ដុល្លារញូវហ្សេឡិន ។

លក្ខណៈពិសេស

ថ្លៃសេវាកម្មគណនីប្រចាំខែ ៖ គ្មាន

ដើម្បីបើក គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវ៖

*សម្រាប់អតិថិជនបរទេសត្រូវមាន៖

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងបុគ្គលិក ធនាគារ ANZ Royal