តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានកាតឥណទានធនាគារANZ Royal?

លោកអ្នកត្រូវមានកម្មវិធី Adobe Reader ដើម្បីអាចមើលឯកសារប្រភេទ PDF ។ លោកអ្នកអាចទាញយកកម្មវិធី Adobe Reader មកប្រើដោយឥត គិតថ្លៃ។