នេះជាពានរង្វាន់មួយចំនួនដែលយើងទទួលបានក្នុងការស្វែងរកភាពឈានមុខសម្រាប់ លោកអ្នក៖

២០១៦

 • ទទួលបានពានរង្វាន់ជាធនាគារអន្តរជាតិផ្នែកសេវាកម្មបុគ្គលដែលល្អ
  បំផុតនៅកម្ពុជា ដោយទស្សនាវដ្តីហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ

២០១៥

 • ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាធនាគារហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្មដ៏ល្អបំផុតនៅ
  កម្ពុជាដោយ ទស្សនាវដ្តីហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោក

២០១៤

 • ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាធនាគារហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្មដ៏ល្អបំផុតនៅ
  កម្ពុជា ដោយ ទស្សនាវដ្តីហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោក
 • ទទួលបានពានរង្ចាន់សំរឹទ្ធិសម្រាប់សម្រាប់ផ្នែកសេវាកម្មបម្រើអតិថិជន
  តាមទូរស័ព្ទដែលជាប់-ចំណាត់ល្អឥតខ្ចោះក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
  “Best Small Call Centre in the Asia Pacific”
  ពីសេវាកម្មបម្រើអតិថិជនតាម
  ទូរស័ព្ទនៅក្នុងពិភពលោក- សមាគមពិភពលោកសម្រាប់សេវាកម្មបម្រើ
  អតិថិជនតាមទូរស័ព្ទ លើការអនុវត្ត និងបណ្តាញដ៏ល្អបំផុត
 • ទទួលបានពានរង្វាន់ជាធនាគារអន្តរជាតិដែលមានការអនុវត្តលេចធ្លោជាង
  គេ ពីកម្មវិធីពានរង្វាន់ធនាគារ និងស្ថាប័នម៉ាក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា

២០១៣

 • ទទួលបានពានរង្វាន់ជាធនាគារឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ២០១៣ ពី ការសែត The
  Financial Times និងទស្សនាវដ្តី The Banker
 • ទទួលបានពានរង្វាន់ជាធនាគារអន្តរជាតិដែលមានការអនុវត្តលេច
  ធ្លោជាងគេ ពីកម្មវិធីពានរង្វាន់ធនាគារ និងស្ថាប័នម៉ាក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា
 • ទទួលបានពានរង្វាន់ជាអ្នកផ្តល់កម្ចីទិញផ្ទះប្រចាំឆ្នាំ ពីធនាគារកម្ពុជា
 • ទទួលបានពានរង្ចាន់លំដាប់កំពូលសម្រាប់ផ្នែកសេវាកម្មបម្រើអតិថិជន
  តាមទូរស័ព្ទដែលជាប់-ចំណាត់ល្អឥតខ្ចោះក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
  “Best Small Call Centre in the Asia Pacific” ពីសេវាកម្មបម្រើអតិថិជន
  តាមទូរស័ព្ទនៅក្នុងពិភពលោក- សមាគមពិភពលោកសម្រាប់សេវាកម្ម
  បម្រើអតិថិជនតាមទូរស័ព្ទ លើការអនុវត្ត និងបណ្តាញដ៏ល្អបំផុត

២០១១

 • ទទួលបានពានរង្វាន់ជាធនាគារឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ២០១១ ពី ការសែត The
  Financial Times និងទស្សនាវដ្តី The Banker

២០០៩

 • ទទួលបានពានរង្វាន់លើកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងតំបន់អាស៊ីប្រចាំឆ្នាំ
  (CamGSM) ពីហិរញ្ញវត្ថុទូរគមនាគមន៍

២០០៧

 • ទទួលបានពានរង្វាន់ពុទ្ធិហិរញ្ញវត្ថុច្នៃប្រឌិត ពីវិទ្យាស្ថានពុទ្ធិហិរញ្ញវត្ថុ
  អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក

២០០៦

 • ទទួលបានពានរង្វាន់ជាធនាគារឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ២០០៩ ពី ការសែត The
  Financial Times និងទស្សនាវដ្តី The Banker