ពានរង្វាន់ចំនួន ២ ត្រូវបានផ្តល់ជូនធនាគារ ANZ Royal ចំពោះការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើឲ្យជីវិតអតិថិជនគ្រប់រូបងាយស្រួល ៖